13.12.2023

Työsopimuksen päättäminen yrityssaneerauksessa

Yrityssaneerauksessa pyritään tervehdyttämään taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen toimintaa. Saneerausmenettelyssä olevalle yritykselle vahvistetaan saneerausohjelma, jolla voidaan muuttaa yrityksen velkojen ehtoja sekä päättää muista toimenpiteistä yrityksen toimintaedellytysten parantamiseksi. Saneerausmenettely voi myös vaatia työvoiman vähentämistä.

Yrityssaneerausmenettelyssä työnantajalla onkin erityinen irtisanomisoikeus, josta säädetään työsopimuslain 7 luvun 7 §:ssä. Erityisen irtisanomisoikeuden edellytyksenä on se, että työnantajana toimiva yritys on saneerausmenettelyn kohteena. Pelkät saneeraustoimenpiteet eivät kuitenkaan oikeuta erityisen irtisanomisoikeuden käyttämiseen, vaan yrityksen tulee nimenomaisesti olla tuomioistuimen valvomassa saneerausmenettelyssä.

Erityiseen irtisanomisoikeuteen kuuluu erityisesti normaalista poikkeava irtisanomisaika. Irtisanomisaika on tavallisesta irtisanomisajasta riippumatta aina enintään kaksi kuukautta. Mikäli työsopimuksissa muuten noudatettava irtisanomisaika on lyhyempi kuin kaksi kuukautta, voidaan sopimus irtisanoa tätä irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisoikeus koskee sekä toistaiseksi voimassa olevia että määräaikaisia työsuhteita.

Erityistä irtisanomisaikaa ei voida kuitenkaan käyttää vain sen perusteella, että saneerausmenettely on aloitettu, vaan sen soveltamiselle on asetettu edellytyksiä. Työnantajalla on mahdollisuus käyttää erityistä irtisanomisoikeuttaan ennen saneerausohjelman vahvistamista tai sen vahvistamisen jälkeen. Irtisanomisoikeuden käyttäminen ennen saneerausohjelman vahvistamista edellyttää, että irtisanomisen perusteena on oltava menettelyn aikana suoritettu toimenpide, joka on välttämätön konkurssin torjumiseksi. Erityisen irtisanomisen tulee myös täyttää taloudellisista ja tuotannollisista syistä suoritettaviin irtisanomisiin liittyvät kriteerit.

Irtisanomisoikeutta voidaan käyttää myös, kun saneerausohjelma on vahvistettu. Tällöin irtisanomisen tulee liittyä saneerausohjelman toteuttamiseen. Irtisanomisen perusteena voi olla saneerausohjelman mukainen toimenpide, jonka perusteella työ lakkaa tai vähenee. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että saneerausohjelman mukaan yrityksen toimintaa supistetaan tai tietty osa toiminnasta lopetetaan kokonaan, jonka seurauksena työvoiman tarve lakkaa tai vähenee.

Lisäksi kyseessä voi olla saneerausohjelmassa todetusta taloudellisesta syystä johtuva ohjelman mukainen järjestely, joka vaatii työvoiman vähentämistä. Tämä puolestaan tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että saneerausohjelmasta ilmenee työntekijöiden määrän olevan liikaa työmäärään nähden ja toiminnan tehokkuuden lisääminen sekä kustannusten järkiperäistäminen edellyttävät työvoiman vähentämistä. Kyse ei ole tällöin suoraan työn vähenemisestä, vaan työn uudelleen järjestämisestä taloudellisesti kestävällä tavalla, joka puolestaan edellyttää työvoiman vähentämistä.

Mikäli työnantaja voi kuitenkin tarjota työntekijälle toisen työtehtävän, johon työntekijä voidaan hänen ammattitaitonsa ja kykyjensä perusteella kohtuudella uudelleen sijoittaa tai kouluttaa, ei irtisanomisoikeutta voida käyttää. Eli erityistä irtisanomisoikeutta käytettäessä tulee huomioida myös työnantajan työsopimuslain 7 luvun 4 §:ssä säädetty työnantajan velvollisuus tarjota työntekijälle muuta työtä ja tämän mahdollisesti edellyttämää koulutusta.

Myös työntekijällä itsellään on erityinen irtisanomisoikeus saneerausmenettelyn yhteydessä. Työntekijä voi irtisanoutua 14 päivän irtisanomisajalla normaalista irtisanomisajastaan riippumatta. Työntekijän irtisanoutumista koskeva erityinen oikeus koskee vain toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita eli määräaikainen työntekijä ei voi irtisanoutua erityistä irtisanomisoikeutta käyttäen.

Toimistomme asiantuntijat avustavat mielellään asiaan liittyvissä kysymyksissä.