10.9.2015

Työsuhteen päättämiselle ei ollut asiallisia ja painavia perusteita

Helsingin hovioikeus on 6.5.2015 antamassaan ratkaisussa katsonut, ettei työnantaja B ry:llä ollut lainmukaisia perusteita A:n työsuhteen päättämiseen.

Työsopimuslain 7 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan työntekijää, joka on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut niitä, ei kuitenkaan saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä. Työsuhde voidaan tämän jälkeen päättää jos työntekijä varoituksen antamisen jälkeen syyllistyy vastaavaan toimintaan uudelleen.

A:n saaman varoituksen perusteena olivat tapahtumat, joilla A oli osoittanut toistuvaa ja ilmeistä piittaamattomuutta B ry:n antamia ohjeita sekä laista ja työsopimuksesta johtuvaa lojaliteettivelvoitetta kohtaan.

B ry on vedonnut irtisanomisperusteina muun muassa siihen, että A on osallistunut puhujana liiton D tilaisuuteen sairauslomansa aikana ilman esimiehensä etukäteistä hyväksyntää sairauslomalla työskentelyyn. B ry on lisäksi vedonnut irtisanomisperusteena siihen, että A on ilmoittautunut E:n vaikuttajien risteilylle ilman esimiehensä hyväksyntää sekä vaarantanut B ry:n maineen ilmoittamalla liitolle E, ettei hän ole voinut osallistua E:n vaikuttajien risteilyyn, koska B ry:n ylin johto suhtautui liittoon E negatiivisesti. B ry:n mukaan A on toiminnallaan siten rikkonut häneen kohdistuneen erityisen luotettavuuden vaatimuksen, koska A toimii aktiivisesti ja näkyvästi B ry:n yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hovioikeus katsoo, että D tilaisuuteen ja E:n vaikuttajien risteilyyn liittyviä tapauksia on pidettävä luonteeltaan samantyyppisinä syinä kuin varoituksessa mainittuja.

Hovioikeus katsoo kuitenkin asiassa jääneen näyttämättä, että A:n osallistuminen liiton D tilaisuuteen sairaslomansa aikana olisi ollut vastoin B ry:n ohjeita ja määräyksiä. Hovioikeus katsoo lisäksi käräjäoikeuden tuomion perusteiden mukaisesti asiassa jääneen näyttämättä, että A olisi ilmoittautunut E:n vaikuttajien risteilylle ilman esimiehensä hyväksyntää tai että A olisi toiminnallaan vaarantanut B ry:n maineen.

Hovioikeus katsoo, että B ry:llä ei ole ollut A:n irtisanoessaan työsopimuslain 7 luvun 1 §:ssä ja 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja asiallisia ja painavia perusteita työsuhteen päättämiseen.

Käräjäoikeuden ja hovioikeuden ratkaisut pääset lukemaan täältä.

Jatta Kalliokoski