23.3.2016

Työsuhteeseen liittyvän korvausvaatimuksen vanhentuminen kilpailuteoissa

Työsopimuslain mukaan työntekijän palkkasaatava vanhentuu työsuhteen jatkuessa viiden vuoden kuluttua erääntymispäivästä, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Sama vanhentumisaika koskee myös muita kyseisessä laissa tarkoitettuja saamisia. Työntekijälle aiheutuneen henkilövahingon korvaamisessa vanhentumisaika on kuitenkin 10 vuotta.

Työsuhteen päätyttyä saatava raukeaa, jos kannetta ei nosteta kahden vuoden kuluttua työsuhteen päättymisestä. Jos saatavan perusteena olevia työehtosopimuksen määräyksiä on kuitenkin pidettävä ilmeisen tulkinnanvaraisena, saatava vanhentuu viiden vuoden kuluessa. Tämä poikkeussääntö soveltunee varsin harvoin.

Vastikään julkaistiin korkeimman oikeuden ratkaisu, jossa työnantaja vaati 4,5 vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen nostetussa kanteessa entiseltä työntekijältä ja tämän työhön ottaneelta yritykseltä vahingonkorvausta työsopimuslain vastaisen kilpailevan toiminnan johdosta. Yhtiö oli kanteessaan katsonut, että työsopimuslaissa määrätty vanhentumisaika työsuhteen päättymisen jälkeen koski vain palkkasaatavien vanhentumista, eikä kilpailevan toiminnan johdosta syntynyttä vahinkoa.

Korkein oikeus katsoi ratkaisussaan kuitenkin, että työsopimuslaissa tarkoitettu kahden vuoden kanneaika koskee myös työnantajan vahingonkorvausvaatimusta, joka perustuu kilpailevan toiminnan kiellon rikkomiseen. KKO:n ratkaisu koskee sekä kilpailevaa toimintaa harjoittavan työntekijän työtä, että hänet työhön ottaneen kyseiseen menettelyyn osallisen yrityksen toimintaa.

Työsuhteen päättymisen jälkeiset kilpailevaan toimintaan liittyvät vahingonkorvauskanteet on siis pantava vireille kahden vuoden kuluessa päättymisestä, vaikka kilpailevaan toimintaan liittyvät teot ja niiden seuraukset ehkä tulisivatkin ilmi vasta myöhemmin. Siten yrityksen on syytä suhteellisen ripeästi todentaa mahdolliseen kilpailevaan toimintaan liittyvät asiat, mikäli on ilmennyt aihetta epäillä perusteita sellaiselle työntekijän menettelylle. 

Heikki Tommila