10.5.2022

Ulostottomiehen oikeus periä saatavaa ulosottovelallisen velalliselta

Korkein oikeus on ratkaissut 14.4.2022 mielenkiintoisen asian numerolla 2022:27.

Tapauksessa oli kysymys siitä, että ulosottovelallisen kauppahintasaatava oli ulosmitattu ja velalliselle oli annettu maksukielto. Velallinen väitti, että noin 43.000 euron saatava oli vanhentunut, eikä maksanut velkaa velkojalle. Ulosottomies velvoitti, katsoen saatavan olleen selvä ja riidaton, velallisen suorittamaan em. määrän ulosottomiehelle.

Velallinen valitti ulosottomiehen päätöksestä käräjäoikeuteen, joka hylkäsi valituksen ja velvoitti velallisen suoritukseen ulosottomiehelle. Hovioikeus päätyi samaan lopputulokseen kuin käräjäoikeuskin.   Korkein oikeus katsoi asiassa, että ulosottovelallisen omaisuuden sijasta tämän velallisen varoihin kohdistama ulosmittaus on selvä poikkeus ulosoton pääsäännöstä. Ulosmittaus estyy velallisen kiistäessä saatavan oikeellisuuden ja esittäessä kiistämiselleen jonkin oikeudellisen perusteen. Tapauksessa korkein oikeus katsoi, että ulosottovelallisen velallinen oli kiistänyt saatavan oikeellisuuden ulosottokaaren 4 luvun 68 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, kun tämä oli väittänyt saatavan lakanneen vanhentumisen vuoksi. Kumoten alempien oikeusasteiden päätökset, määräsi korkein oikeus ulosottovelallisen velallisen vapautettavaksi määrätystä maksuvelvollisuudesta, sillä tämä voisi olla maksuvelvollinen ulosottomiehelle vain sillä edellytyksellä, että sen maksuvelvollisuus olisi erikseen vahvistettu.