18.2.2021

Uskaltaako hallitukseen mennä?

Turun hovioikeus antoi 29.1.2021 tuomion (S 19/1937), joka koski osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuuta. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. (Valitettavasti tuomio ei ole saatavilla kuin maksullisissa tietopankeissa.)

Osakeyhtiön hallituksella on velvollisuus ilmoittaa yhtiön oman pääoman menettäminen kaupparekisteriin. Mikäli ilmoitus laiminlyödään, hallituksen jäsenet ovat osakeyhtiölain 22 luvun 1 §:n vahingonkorvaussäännöksen perusteella velvollisia korvaamaan tästä aiheutuneen vahingon. Käytännössä tämä on vakiintuneesti tarkoittanut sitä, että sellainen velkoja, joka on antanut yhtiölle uutta velkaa, on voinut vaatia hallituksen jäseneltä vahingonkorvausta. Sen sijaan vastuu ei koske niitä velkoja, jotka olivat syntyneet ennen ilmoituksen laiminlyömistä.

Hovioikeuden käsittelemässä jutussa vuokranantaja vaati vahingonkorvausta vuokrista syntyneistä luottotappioista, koska vuokralaisyhtiön oman pääoman negatiivisuutta ei ollut merkitty kaupparekisteriin. Hallituksen jäsen väitti, että hän ei ollut menetellyt huolimattomasti. Hovioikeus totesi, että osakeyhtiölaissa hallitukselle säädetyn huolellisuusvelvollisuuden vastaisena voidaan pitää myös sitä, että jokin toimi jätetään kokonaan tekemättä. Huolellisuutta arvioidaan objektiivisista lähtökohdista, ei hallituksen jäsenen omien kykyjen perusteella tai sen perusteella, miten hallituksen jäsen hoitaa henkilökohtaisia asioitaan.

Tuomioistuin viittasi osakeyhtiölain 6 luvun 2 §:ään, jonka mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Edelleen hovioikeus viittasi tuon lainkohdan esitöihin, joiden mukaan hallituksella on ns. valvontavastuu, eli velvollisuus jatkuvasti seurata ja arvioida yhtiön ja konsernin taloudellista asemaa sekä huolehtia tätä arviointia koskevan raportoinnin järjestämisestä.

Hovioikeus katsoi, että hallituksen jäsenen väittämä tietämättömyys ei vapauttanut vastuusta. Hallituksen jäsenellä on edellä mainittu valvontavastuu. Siksi hovioikeus velvoitti hallituksen jäsenen korvaamaan vuokranantajalle aiheutuneen vahingon.

Ratkaisu ei mielestäni muuta vakiintunutta näkemystä osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuusta. Hallitukseen uskaltaa mennä, mutta hallituksen jäsenen pitää huolehtia siitä, että hallitukselle raportoidaan säännöllisesti yhtiön taloudellisesta tilanteesta esim. jakamalla kirjanpidon kuukausiajot hallituksen jäsenille. Lisäksi hallitukseen menevän tulee ymmärtää hallituksen perustehtävät, kuten valvontavastuu ja velvollisuus ilmoittaa oman pääoman negatiivisuus kaupparekisteriin. Tätä oppia voi hakea esimerkiksi kauppakamarien järjestämiltä HHJ-kursseilta.

Jarkko Ruohola

toimitusjohtaja, osakas, asianajaja