6.4.2022

Uudet IT2022 -ehdot julkaistu

IT-sopimuksissa yleisesti käytetyt IT2018 -ehdot on päivitetty ja korvattu uusilla IT2022 -ehdoilla. Ehtoja on päivitetty esimerkiksi sopijapuolten vastuunrajoituksen määrän ja henkilötietojen käsittelyn osalta. Keskeinen muutos on myös datan käyttöön laaditut omat, uudet erityisehdot (IT2022 EDH), joiden ottaminen osaksi sopimusta on arvioitava tapauskohtaisesti.

Lyhyesti IT-ehdoista ja niiden uudistuksesta

Nyt päivitettyjä IT2018 -ehtoja käytetään yleisesti vakioehtoina pien- ja pk-yritysten IT-sopimuksissa. Ehdot koostuvat yleisistä ehdoista ja erityisehdoista. IT-ehtoja käytetään esimerkiksi asiantuntijapalveluiden ja ohjelmistokehityksen hankinnassa.

IT-ehtojen jaottelu yleisiin ja erityisehtoihin on pysynyt uudistuksessa muuttumattomana. Ehtoja on sen sijaan muutettu korottamalla sopijapuolten vahingonkorvauksen vastuurajaa. Uudistusta voidaan pitää perusteltuna, koska aikaisempi IT2018 -ehtojen mukainen vastuurajoitus on ollut alhainen erityisesti asiakkaan näkökulmasta.

Toinen keskeinen muutos IT2018 -ehtoihin verrattuna on kokonaan uusien datan käyttöä koskevien erityisehtojen lisääminen ehtokokonaisuuteen. IT2022 EDH – erityisehtoja datan hyödyntämistä sovelletaan silloin, kun ehdot on liitetty sopimuskokonaisuuteen ja sopijapuolten tarkoituksena on luovuttaa toiselle sopijapuolelle oikeus hyödyntää sopimuksen perusteella syntyvää, erikseen määritettyä dataa.

Datan käyttöä koskevat erityisehdot mahdollistavat sopimuksen myötä syntyvän datan käytön sopijapuolten nykyisessä ja tulevassa liiketoiminnassa.

Ellei toisin sovita, datan käyttöä koskeva erityisehtojen mukainen oikeus on luonteeltaan pysyvä ja voimassa sopimuksen päättymisen jälkeenkin. Ehtojen mukaan datan hyödyntäminen tapahtuu dataa hyödyntävän sopijapuolen vastuulla. Henkilötiedot on lähtökohtaisesti erityisehdoissa rajattu pois datan määritelmästä.

IT2022 EDH -ehtojen kanssa oltava tarkkana

Datan käyttöä koskevien erityisehtojen osalta on korostettava kahta asiaa: 1) onko niiden soveltaminen ylipäänsä tarpeen solmittavassa IT-sopimuksessa ja 2) onko niiden laajuus sopusoinnussa molempien sopijapuolten intressien kanssa.

Datan käyttöä koskeva sopiminen edellyttää ensi sijassa sen arvioimista, onko tällaisen datan käyttöoikeuden myöntäminen sopimuskumppanille ylipäänsä tarpeellista. Kaikissa tilanteissa ei liene tarpeen myöntää datan käyttöoikeutta toiselle sopijapuolelle.

Toiseksi, jos tällainen liiketaloudellinen päätös tehdään, on tärkeää määritellä datan käytön kohteena oleva data sekä datan käytön mahdollistamisen ja hyödyntämisen rajat. Datan käyttöä koskevat erityisehdot antavat varsin laajat oikeudet datan käyttämiseen.

Jos sopijapuoli ehdottaa datan käyttöä koskevien ehtojen sisällyttämistä sopimukseen, kannattaa pysähtyä miettimään, onko datan käytöstä hyötyä molemmille osapuolille. Datan käyttöön liittyviä asioita, esimerkiksi datan määritelmää ja käyttöoikeuden laajuutta, on hyvä pohtia yhdessä asiantuntijan, esimerkiksi asianajajan, kanssa.