4.5.2021

Uudistuva jätelaki ja tuottajavastuu

Hallituksen esitys niin kutsutusta jätesäädöspaketista, joka panee toimeen EU:n uudistetun jätedirektiivin asettamia vaatimuksia kansallisesti, hyväksyttiin valtioneuvoston istunnossa 25.3.2021. Jätelain uudistus tuo toteutuessaan muutoksia myös tuottajavastuujärjestelmään. Suomessa tuottajavastuujärjestelmä on käytössä esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, pakkausten sekä akkujen ja paristojen osalta. Yksittäisiä tuoteryhmiä koskevissa järjestelmissä on joitakin eroja, mutta tuottajan vastuut rakentuvat samojen pääperiaatteiden varaan, joista tärkein on tuottajan velvollisuus järjestää markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuolto ja vastata siitä aiheutuvista kustannuksista.

Uudistuksessa tuottajavastuu ulotetaan selkeämmin koskemaan myös kansainvälisellä etäkaupalla suoraan käyttäjille tuotteita myyviä tahoja. Lisäksi muun muassa tuottajan tiedotus- ja neuvonantovelvollisuus jätteistä laajenee.

Tuottajayhteisön jäsenyys on jo nyt tavallisin tapa hoitaa tuottajalle jätelain alla kuuluvat velvoitteet, mutta yhteisöön liittyminen on ollut tähän saakka vapaaehtoista. Uudistuksen myötä tuottajan olisi lähtökohtaisesti liityttävä tuottajayhteisöön tai perustettava sellainen yhdessä muiden tuottajien kanssa. Vastavuoroisesti, mikäli tuottajan toiminta kuuluuisi tuottajayhteisön toimialaan, olisi tuottajayhteisön otettava pyynnöstä tuottajan velvollisuudet hoidettavakseen eli tuottajayhteisö ei voisi kieltäytyä toimialaansa kuuluvista jäsenistä. Pirkanmaan ELY-keskus voisi hyväksyä tuottajarekisteriin yksittäisen tuottajan vain, jos tuottajayhteisöön liittyminen olisi toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen ilmeisen tarpeetonta. Hallituksen esityksen mukaan ilmeisen tarpeetonta liittyminen voisi olla lähinnä silloin, kun kyseessä on yrityksille suunnattuja tuotteita markkinoille saattavasta tuottajasta ja tuottaja kiistatta osoittaa kykenevänsä hoitamaan markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuollon.

Tuottajayhteisö olisi lain uuden määritelmän mukaan voittoa tavoittelematon yhteisö, jonka tarkoituksena on hoitaa tuottajien tuottajavastuuvelvoitteita. Tuottajayhteisö perii jäseniltään maksuosuuksia, jotka olisi jaettava tuottajien kesken tasapuolisesti suhteessa näiden markkinoille saattamiin tuotteisiin. Maksuosuuksia määritettäessä olisi otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon tuotteiden kestävyys, korjattavuus, uudelleenkäytettävyys, kierrätettävyys ja vaarallisten aineiden esiintyminen.

Hallituksen esitykseen sisältyvät muutokset on tarkoitus saattaa voimaan eduskunnan käsittelyn jälkeen jo 1.7.2021 alkaen. Nyt onkin siis hyvä aika päivittää yrityksen käytännöt uuden jätesäädöspaketin tasalle.

Anniina Kunnaton