5.10.2018

Uusi laki vakuutusten tarjoamisesta voimaan – Helpottuuko vakuutuksen valinta?

Uusi laki vakuutusten tarjoamisesta voimaan – Helpottuuko vakuutuksen valinta?

Laki vakuutusten tarjoamisesta (234/2018) tuli voimaan 1.10.2018. Lailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin vakuutusten tarjoamisesta annettu direktiivi (EU) 2016/97, ja se kumoaa samalla vakuutusedustuksesta annetun lain (570/2005). Direktiivin johdosta muutoksia on tehty myös useisiin muihin vakuutusalaa koskeviin lakeihin.

Uusilla laeilla pyritään vahvistamaan vakuutuksia ostavien asiakkaiden suojaa. Vakuutukset eivät ole ollenkaan helpoiten hahmotettavissa olevia tuotteita. Ei ihme, jos vakuutuksen valinta tuottaa päänvaivaa, kun on niin paljon valinnanvaraa vakuutusyhtiöiden ja niiden tarjoamien tuotteiden välillä. Näin ollen uudet vakuutuksentarjoajia koskevat tiedonantovelvoitteet ovat varmasti paikallaan.

Vakuutusten tarjoamisesta annettu laki velvoittaa vakuutusyhtiöitä, vakuutusedustajia ja sivutoimisia vakuutusedustajia. Vakuutusedustajiksi kutsutaan sekä vakuutusasiamiehiä (=toimivat vakuutusyhtiön edustajina) että vakuutusmeklareita (=toimivat vakuutuksenottajan toimeksiannosta). Alla olen pyrkinyt tiivistellysti esittelemään, millaista uutta sääntelyä EU:n direktiivin täytäntöönpanemiseksi on annettu.

Asiakkaan edun mukaisuus. Lakiin kirjattiin nimenomainen vaatimus siitä, että vakuutuksentarjoajan on toimittava aina asiakkaan edun mukaisesti. Kaikkien sellaisten palkkioiden vastaanottaminen ja omien työntekijöiden palkitseminen tavalla, joka on ristiriidassa asiakkaan edun kanssa, on kielletty.

Vakiomuotoinen avainasiakirja vahinkovakuutuksista. Vakuutusten vertailun hankaluutta on pyritty helpottamaan sillä, että jatkossa vakuutuksentarjoajan on annettava asiakkaalle kaikki vakuutuksen keskeiset ehdot muutaman sivun pituisella vakiomuotoisella avainasiakirjalla. Avainasiakirjavaatimus koskee vahinkovakuutuksia, joihin kuuluu esimerkiksi koti-, tapaturma- sekä ajoneuvovakuutukset. Koska asiakirja pitää olla vakiomuotoinen, se tulee olemaan kaikilla vakuutusyhtiöillä hyvin samantapainen. Tällöin vakuutusten vertailu toivon mukaan helpottuu.

Kytkykauppojen kielto. Kuluttajakaupassa asiakkaalle on kerrottava mahdollisuudesta ostaa vakuutus ja muu mahdollisesti vakuutuksen ohessa tarjottava tavara tai palvelu myös erikseen. Sellainen tarjous, jossa asiakas joutuisi sitoutumaan vakuutusta ostaessaan myös jonkin tavaran tai palvelun ostoon tai päinvastoin, on kielletty. Myös muussa kuin kuluttajakaupassa asiakkaalle on ilmoitettava, onko eri osat mahdollista ostaa erikseen, jos tavara tai muu palvelu on oheistuote.

Sijoitusvakuutusten myynti. Sijoitusvakuutusten myynnin sääntelyä on myös täsmennetty. Vakuutuksentarjoajan on ylläpidettävä toiminta- ja hallintojärjestelmiä, joilla voidaan tunnistaa ja estää vakuutuksentarjoajan ja asiakkaan väliset eturistiriidat. Sijoitusvakuutusten tarjoamisen yhteydessä miltään muulta taholta kuin asiakkaalta saatu kannustin ei saa vaikuttaa vakuutusten tarjoamiseen rehellisesti ja asiakkaan edun mukaisesti. Vakuutusmeklarin on lisäksi arvioitava, onko tarjottu sijoitusvakuutus asianmukainen ottaen huomioon asiakkaan sijoituskokemus- ja tietämys. Asiakkaalle on myös annettava tiivistelmä vakuutusmeklarin tarjoamista palveluista sekä henkilökohtainen suositus sijoitusvakuutuksen valitsemiseksi.  

Vakuutusedustajien rekisteröintivelvollisuus. Vakuutusedustajien ja sivutoimisten vakuutusedustajien on hakeuduttava Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin. Rekisteröintiedellytyksiä ovat esimerkiksi vakuutusten tarjoamiseen osallistuvien ja tarjoamisesta vastaavien henkilöiden hyvämaineisuus sekä ammattipätevyys.