28.6.2022

Varhainen saneerausmenettely

Kesäkuun vaihtuessa heinäkuuksi tulee voimaan yrityssaneerauslain muutos, joka tuo mukanaan uuden oikeudellisen termin varhaisen saneerausmenettelyn. Kysymys on lähinnä siitä, missä vaiheessa ja millä edellytyksillä yrityssaneerausmenettelyn voi 1.7.2022 lähtien saada alkamaan. Varhaisen saneerausmenettelyn lanseeraamisen myötä tähän asti käytössä ollutta saneerausmenettelyä kutsutaan jatkossa perusmuotoiseksi saneerausmenettelyksi.

Varhaisen saneerausmenettelyn aloittamisen edellytyksenä on, että menettelyyn hakeutuva yritys uhkaa tulla maksukyvyttömäksi. Jos yritys on jo maksukyvytön, yrityksen käytettävissä on vain perusmuotoinen yrityssaneerausmenettely. Varhaisen saneerausmenettelyn aloittamisen edellytyksenä oleva maksukyvyttömyyden uhka on käsillä silloin, jos yrityksen taloudellisen tilanteen ja muiden seikkojen perusteella on ennakoitavissa, että yrityksellä on tulevaisuudessa konkreettinen maksukyvyttömyyden riski. Toivoa sopii, että mahdollisuus varhaiseen saneerausmenettelyyn hakeutumiseen poistaisi erään yrityssaneerausmenettelyn suurimmista ongelmista: sen, että menettelyyn hakeudutaan liian myöhään, usein jopa konkurssikypsässä tilanteessa.

Varhaiseen saneerausmenettelyyn pääsemiselle on vähemmän esteperusteita kuin perusmuotoiseen saneerausmenettelyyn pääsemiselle. Varhaisen saneerausmenettelyn esteenä ei ole se, että on perusteltua syytä olettaa hakemuksen pääasiallisena tarkoituksena olevan velkojan perintätoimien estäminen tai muu velkojan taikka velallisen oikeuden loukkaaminen, tai että saneerausohjelman aikaansaamiselle tai vahvistamiselle ei ole edellytyksiä. Myöskään nykyiseen saneerauslakiin sisältyviä rikosesteperusteita ei sovelleta varhaiseen saneerausmenettelyyn. Muutos on merkittävä ja kaikki velkojat eivät varmaankaan suhtaudu muutokseen pelkästään positiivisesti.

Mielenkiintoinen periaatteellinen muutos on se, että varhaisessa saneerausmenettelyssä on mahdollisuus jättää yrityssaneerauslain mukaiset perintä-, ulosmittaus- ja maksukiellot määräämättä. Siinäkin tapauksessa, että varhaisessa menettelyssä määrätään edellä mainitut kiellot, ne ovat voimassa lähtökohtaisesti vain kolme kuukautta, jonka jälkeen niiden jatkamisesta tulee tehdä pyyntö tuomioistuimelle.

Saneerausohjelman sisältöä ja vahvistamista koskevia edellytyksiä varhainen saneerausmenettely ei juuri muuta. Selvittäjän määräämisen edellytykset on varhaisessa saneerausmenettelyssä säännelty hieman toisin kuin perusmuotoisessa, mutta varhaisessakin saneerausmenettelyssä selvittäjä määrätään aina, jos velallinen sitä vaatii.

Samassa yhteydessä yrityssaneerauslakiin tuli myös lisäys, joka ratkaisee pitkään epätietoisuutta aiheuttaneen kysymyksen yrityssaneerausta koskevien sopimusehtojen pätevyydestä. Lakiin on nyt yksiselitteisesti kirjattu, että sopimusehto, jonka mukaan saneerausyrityksen sopimuskumppani saisi irtisanoa tai purkaa sopimuksen sillä perusteella, että yrityssaneerausta on haettu tai yrityssaneerausmenettely on aloitettu, on pätemätön. Toinen, samalla tavoin sekä perusmuotoista että varhaista saneerausmenettelyä koskeva muutos on se, että 1.7.2022 jälkeen osakeyhtiön hallitus on toimivaltainen päättämään yrityssaneeraukseen hakeutumisesta. Asia voidaan kuitenkin jatkossakin saattaa myös yhtiökokouksen päätettäväksi.

Matti Kökkö

osakas, asianajaja