20.4.2021

Vastavalituksesta

Korkein oikeus on tänään 20.4.2021 antanut prosessioikeudellista vastavalitusta koskevan ratkaisun KKO 2021:25.

Asiassa oli kysymys syyttäjän ajamasta velallisen epärehellisyysjutusta, jossa asianomistajana oli konkurssipesä. Käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan rangaistukseen ja vahingonkorvauksiin. Vain syyttäjä oli valittanut alioikeuden tuomiosta. Vastaaja teki vastavalituksen ja konkurssipesä tyytyi käräjäoikeuden tuomioon. Hovioikeus alensi korvausvelvollisuutta vastavalituksen tutkittuaan.

Korkein oikeus on ratkaisussaan viitannut oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 14 a §:n 1 momentin säännökseen siitä, että valittajan vastapuoli voi tyytymättömyyttä ilmoittamatta valittaa osaltaan käräjäoikeuden tuomiosta. Edelleen ennakkopäätöksessä on viitattu lain esitöihin (HE 91/2002 vp), jossa vastavalittamista on perusteltu pyrkimyksellä hillitä tarpeetonta ja yllätyksellistä muutoksenhakua. Vastavalituksen on lisäksi katsottu voivan tehostaa aineellisen oikeudenmukaisuuden toteutumista.

Vastavalitus on mahdollinen kuitenkin vain alkuperäisen valituksen tehnyttä asianosaista vastaan. Viittaamalla joihinkin aiempiin ratkaisuihinsa, korkein oikeus totesi, että koska asianomistajana ollut konkurssipesä ei ollut valittanut alioikeuden ratkaisusta, tuli vahingonkorvauksesta vastavalittaminen jättää tutkimatta.

Tämäkin tulee asianajajan valittamista arvioidessaan huomioida.