1.2.2022

Verotuksessa vahvistettu tappio ja omistajanvaihdos

Elinkeinotoiminnassa syntynyt tappio saadaan verotuksessa vähentää pääsääntöisesti myöhemmästä elinkeinotoiminnan tuloksesta.  Omistajanvaihdostilanteissa ja muissa omistussuhteisiin vaikuttavissa järjestelyissä on kuitenkin hyvä muistaa, että tämä tappion vähennysoikeus voidaan menettää omistajanvaihdoksen seurauksena.

Tappiota ei saada vähentää, mikäli:

  • yhtiön osakkeista yli puolet on vaihtanut omistajaa joko suoraan tai välillisesti;
  • vaihdokset ovat tapahtuneet tappiollisen vuoden aikana tai sen jälkeen; ja
  • vaihdos on tapahtunut muuten kuin perinnön tai testamentin vuoksi, esim. kaupan tai vaihtokaupan seurauksena.

Osakkeiden katsotaan vaihtaneen omistajaa myös silloin, kun osakkaiden keskinäiset omistussuhteet ovat muuttuneet, vaikka yritykseen ei olisi tullut lainkaan ulkopuolisia osakkaita. Eli esimerkiksi suunnatun osakeannin toteuttaminen voi johtaa tappioiden vähennysoikeuden menettämiseen. Jos yhtiön osakkaana on toinen yhtiö, myös tällaisessa osakkaassa tapahtuvat välilliset omistajanvaihdokset otetaan joissakin tapauksissa huomioon. Tällaisilla välillisillä omistajanvaihdoksilla on merkitystä, jos osakkaana oleva yhtiö omistaa kohdeyhtiöstä vähintään 20 prosenttia, ja yli puolet tämän osakasyhtiön osakkeista on vaihtanut omistajaa. Tällöin kyseisen osakasyhtiön omistamien kohdeyhtiön osakkeiden omistuksen katsotaan muuttuneen.

Vaikka omistajanvaihdos tapahtuisi ja tappioiden vähennysoikeus lähtökohtaisesti menetettäisiin,  on vähennysoikeus usein mahdollista säilyttää hakemalla vähennysoikeuden säilymistä Verohallinnolta. Verohallinto voi nimittäin hakemuksen perusteella myöntää erityisistä syistä oikeuden tappion vähentämiseen omistajanvaihdoksesta huolimatta, jos se on yhteisön tai yhtymän toiminnan jatkumisen kannalta tarpeen. Yhtiön tulee siten jatkaa toimintaansa myös omistajanvaihdoksen jälkeen.

Tappioiden vähennysoikeuden säilyminen omistajanvaihdoksesta huolimatta edellyttää, että tappioiden ei voida katsoa muodostuneen kauppatavaraksi. Käytännössä siis omistajanvaihdokselle tulee yleensä olla esitettävissä liiketaloudellinen ja tappioiden vähennysoikeudesta riippumaton syy. Vähennysoikeuden säilyttämistä koskevassa hakemuksessa olisi hyvä kuvata niitä erityisiä syitä, joiden nojalla luvan myöntämisen edellytysten voidaan katsoa olevan olemassa. Tällaisina syinä on Verohallinnon ohjeen mukaan yleensä pidetty esimerkiksi:

  • sukupolvenvaihdosluovutusta;
  • yrityksen myyntiä työntekijöille;
  • yrityksen saneerausohjelmaan liittyviä omistajanvaihdoksia; tai
  • omistajanvaihdoksen ansiosta tapahtuvaa yrityksen markkina-aseman vahvistumista sekä yrityksen toiminnan kehittämistä, tehostamista ja laajentamista.

Myös yrityksen toiminnan jatkumisen välittömillä työllisyysvaikutuksilla on ollut merkitystä vähennysoikeuden säilymistä arvioitaessa, joten tätäkin puolta on hakemuksessa hyvä kuvata.

Käytännössä Verohallinto on suhtautunut tappioiden säilyttämistä koskeviin hakemuksiin hyvinkin käytännönläheisesti ja yleensä lupa on saatu, kun omistajanvaihdokselle on ollut esittää loogiset ja tappioiden vähennysoikeudesta riippumattomat syyt.

Iiro Hollmén

osakas, asianajaja