6.9.2022

Voiko yksityishenkilön maastamuutto laukaista veronmaksuvelvollisuuden Suomeen?

Kukapa Suomessa asuva ei jonakin harmaana marraskuisena päivänä loskasateessa lompsiessaan olisi haaveillut elämästä palmujen alla. Toisinaan myös elämäntilanne voi niin töiden kuin vaikkapa perhetilanteenkin johdosta kääntyä sellaiseen asentoon, että muutto Suomesta siintää edessä. Maastamuuttoon liittyy valtavan paljon huomioitavaa, ja nyt myös verottaja on aikeissa muistuttaa olemassaolostaan muuttotilanteissa.

Keskustelu maastamuuton laukaisevasta yksityishenkilön omaisuuden arvonnousutulon verotuksesta on käynyt viime vuosina vilkkaana. Pähkinänkuoressa kyse on siitä, että Suomi pyrkii turvaamaan verotusoikeutensa Suomesta pois muuttavan henkilön omaisuuden arvonnoususta syntyvään tuloon.

Asiaa koskeva lainsäädäntöhanke on nytkähtänyt eteenpäin, kun Valtionvarainministeriö lähetti lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esityksestä laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta koskien luonnollisten henkilöiden omaisuuden arvonnousutulon johdosta määrättävän veron käyttöönottamiseksi. Lausuntoja esitysluonnoksesta voidaan jättää vielä 12.9.2022 asti. Kun kyse on vasta hallituksen esitysluonnoksesta, saattavat säännökset lausuntokierroksen jäljiltä muuttaa vielä merkittävästikin muotoaan. Lainsäädäntöhankkeen tavoitteista ja pääperiaatteista on kuitenkin hyvä olla selvillä jo nyt, sillä lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2023 alusta ja niitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa.

Kuka on arvonnousutulosta verovelvollinen?

Esitysluonnoksen perusteella omaisuuden arvonnousutulosta verovelvollisia olisivat ne luonnolliset henkilöt, joiden verostatus muuttuisi yleisesti verovelvollisesta rajoitetusti verovelvolliseksi tai joiden verosopimuksen mukaiseksi asuinvaltioksi tulisi muu valtio kuin Suomi. Luonnosehdotuksen määrittely verovelvollisten piiristä saattaa johtaa hankaliin tulkintatilanteisiin, sillä esimerkiksi Suomen kansalaisen verotusasema muuttuu lähtökohtaisesti yleisesti verovelvollisesta rajoitetusti verovelvolliseksi vasta, kunnes kolme vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jonka aikana hän on Suomesta lähtenyt. Siten Suomesta jo esimerkiksi vuonna 2021 muuttanut Suomen kansalainen voisi uuden lain johdosta olla Suomeen verovelvollinen omaisuuden arvonnousutulosta, vaikka fyysinen pois muutto on tapahtunut jo ennen lain voimaan tuloa. Jää nähtäväksi, kuinka määrittelyä täsmennetään lausuntokierroksen johdosta.

Mikä on veronalaista arvonnousutulon alaista omaisuutta?

Arvonnousutulon alaista omaisuutta olisi lähtökohtaisesti irtain omaisuus, kuten muun muassa osakkeet, sijoitusrahasto-osuudet, joukkovelkakirjat, optiot, säästöhenkivakuutukset sekä virtuaalivaluutat. Tällaisen omaisuuden yhteenlasketun käyvän arvon tulisi kuitenkin olla 500.000 euroa taikka enemmän, jotta veroa voitaisi määrätä maksettavaksi. Edelleen mainitun omaisuuden laskennallisen luovutusvoiton määrä ollessa vähemmän kuin 100.000 euroa, ei sääntelyä myöskään sovellettaisi.

Omaisuuden arvonnousun laskennallinen luovutusvoitto määritettäisiin vähentämällä arvonnousun alaisen omaisuuden Suomesta pois muuttoa edeltävästä käyvästä arvosta omaisuuden hankintameno. Laskennallinen luovutusvoitto laskettaisiin soveltaen soveltuvin osin luovutusvoittoa koskevia yleisiä periaatteita. Vero määrättäisiin laskennallisen luovutusvoiton 100.000 euroa ylittävältä osin.

Milloin veronmaksuvelvollisuus syntyy?

Lainsäädännön lähtökohtana olisi, että omaisuuden arvonnousutulo luettaisiin Suomesta pois muuttoa edeltävän päivän verovuoden pääomatuloksi. Verovelvollisen vaatimuksesta sen arvonnousutulo luettaisi kuitenkin vasta sen verovuoden tuloksi, jona omaisuutta luovutetaan vastikkeellisesti tai lahjana, ei kuitenkaan, jos luovutus tapahtuu myöhemmin kuin kahdeksantena verovuotena muuttovuoden jälkeen. Omaisuuden arvonnousun perusteella verotettava tulo olisi pääomatuloa ja siihen sovellettaisiin pääomatulon verokantaa.

Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan lainsäädäntöhankkeen etenemistä, sillä nykyisessä muodossaan se aiheuttaa väistämättä hyvin tulkinnallisia verotustilanteita. Uudella lainsäädännöllä tulee väistämättä olemaan merkittäviä vaikutuksia ulkomaille muuttoa suunnitteleviin, ja kenties jo muuttaneisiin, yrittäjiin ja muutoin irtainta omaisuutta kerryttäneisiin yksityishenkilöihin. Säädösvalmisteluhankkeen etenemistä ja sitä koskevaa lainvalmisteluaineistoa pääsee tarkastelemaan tästä.