20.5.2022

Yrittäjä, huomioi Euroopan unionin REACH-asetuksen liitteeseen XIV lisätyt uudet luvanvaraiset aineet

REACH-asetus on Euroopan unionissa 1.6.2007 jälkeen asteittain voimaan tullut säädös, joka on jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa oikeutta. Asetuksessa säädetään EU-alueella valmistettavien tai sinne alueen ulkopuolelta tuotavien kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, luvanvaraisuudesta ja rajoituksista. Asetuksen tavoitteena on parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua kemikaalien mahdollisesti aiheuttamilta riskeiltä sekä tehostaa EU:n kemikaaliteollisuuden kilpailukykyä ja innovointia.

Asetusta sovelletaan kaikkiin kemiallisiin aineisiin aina teollisuuden prosesseista käytettävistä aineista kuluttajatuotteisiin. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi puhdistusaineet, kosmetiikka sekä jopa väriaineet, joita käytetään lähes kaikkien tavanomaisten esineidemme pinnoilla huonekaluista tavalliseen seinämaaliin. Asetuksen toimeenpanon myötä asetetut vaatimukset ja rajoitukset ovat osaltaan vähentäneet vaarallisten ja erityistä huolta aiheuttavien aineiden pitoisuuksia ympäristössämme.

Miten REACH-asetus liittyy yrityksiin?

Aiemmin Euroopan unionin jäsenvaltioiden viranomaisten piti arvioida aineita niiden rajoittamiseksi tai poistamiseksi markkinoilta. REACH kuitenkin käänsi tämän todistustaakan. Asetuksen perusteella yrityksillä on velvollisuus tunnistaa valmistamiensa ja markkinoimiensa aineiden riskit ja myös hallittava näitä riskejä. REACH-asetuksen mukaan rekisteröintimenettelyn piiriin kuuluvaa ainetta (sellaisenaan, seoksessa tai esineessä) ei saa valmistaa eikä saattaa markkinoille ilman rekisteröintiä.

Rekisteröintivaatimus koskee aineen valmistajaa ja maahantuojaa, mikäli valmistus- tai maahantuontimäärä on vähintään tonnin vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa kohti. Suomessa yritysten on osoitettava kemikaalivirastolle, että ainetta voidaan käyttää turvallisesti, ja tämän lisäksi ilmoitettava markkinoimiensa tai valmistamiensa tuotteiden käyttäjille tuotteen asianmukaiset riskienhallintatoimenpiteet.

REACH-asetus on alinomaa muuttuvaa lainsäädäntöä, ja yritysten on tärkeä pysyä mukana sen muutoksissa. Euroopan komissio on lisännyt viisi ainetta REACH-asetuksen liitteen XIV luvanvaraisten aineiden luetteloon 11.4.2022 julkaistulla asetuksella (EU) 2022/586. Lupamenettelyn yksi taustasyistä on vähitellen päästä eroon kaikkein haitallisimmista aineista korvaamalla niitä vähemmän haitallisilla raaka-aineilla tai tekniikoilla. Luvanvaraista ainetta voi käyttää ainoastaan, jos Euroopan komissio on myöntänyt sen käytölle luvan. Luvanvaraista ainetta ei saa valmistaa tai maahantuoda, mikäli käytölle ei ole myönnetty lupaa. Uudet luvanvaraiset aineet ovat:

  • tetraetyylilyijy,
  • 4,4’-bis(dimetyyliamino)-4″-(metyyliamino)trityylialkoholi (joka sisältää ≥ 0,1 prosenttia Michlerin ketonia tai Michlerin emästä),
  • 1,3,4-tiadiatsolidiini-2,5-ditionin, formaldehydin ja 4-heptyylifenolin, haarautuneen ja suoraketjuisen, reaktiotuotteet (RP-HP) (jotka sisältävät ≥ 0,1 painoprosenttia),
  • 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4,4-dioktyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tinatetradekanoaatti [DOTE], ja
  • 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4,4-dioktyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tinatetradekanoaatin ja 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4-[[2-[(2-etyyliheksyyli)oksi]-2-oksoetyyli]tio]-4-oktyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tinatetradekanoaatin reaktiomassa (DOTEn ja MOTEn reaktiomassa).

Lupaa näiden aineiden käytölle on haettava viimeistään 1. marraskuuta 2023. Tuotteiden valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttöjä voi hakea lupaa joko yksin tai yhdessä. Lupahakemukset toimitetaan Euroopan kemikaalivirastolle.

Mikäli ylempänä luvanvaraisen aineen toimitusketjussa on lupa jo käytölle, yrityksen ei tarvitse hakea omaa lupaa aineelle. Tämän ehtona kuitenkin on, että yritys noudattaa lupaehtoja ja ilmoittaa käytöstä Euroopan kemikaalivirastolle.

Annika Sauren