11.6.2024

Yritys – huomioi ainakin nämä asiat ennen yrityssaneerausmenettelyyn hakeutumista

Yrityksen saneerauksesta annetun lain 1 luvun 1 §:n mukaan ”taloudellisissa vaikeuksissa olevan velallisen jatkamiskelpoisen yritystoiminnan tervehdyttämiseksi taikka sen edellytysten turvaamiseksi ja velkajärjestelyjen aikaansaamiseksi voidaan ryhtyä tämän lain mukaiseen saneerausmenettelyyn”. Tässä säännöksessä on todella hyvin kiteytetty yrityssaneerausmenettelyn tarkoitus. Jos maksukyvyttömän velallisen yritystoiminta on aidosti jatkamiskelpoista ja tervehdytettävää, on yrityssaneerausmenettely hyvin usein sekä saneerattavan yrityksen, sen työntekijöiden, yrityksen velkojien ja lopulta koko yhteiskunnan kannalta parempi vaihtoehto kuin yrityksen ajautuminen konkurssiin.

Ennen saneeraushakemuksen jättämistä on kuitenkin tärkeää, että yritys ja sen johto tietää, mitä oikeus- ja muita vaikutuksia saneeraushakemuksen vireilletulosta ja yrityssaneerausmenettelyn alkamisesta seuraa.

Ensinnäkin saneerausmenettelyyn tulee hakeutua riittävän ajoissa siten, että maksukyvyttömyystilanne on korjattavissa ja yrityksen liiketoiminta tervehdytettävissä. Varsin yleistä ja valitettavaa on, että menettelyyn hakeudutaan liian myöhään. Usein vasta silloin, kun velkojan konkurssihakemus on jo vireillä.  

Yrityksen on tärkeää varmistaa, että sen kassassa on riittävästi varoja saneerausmenettelynaikaisten velkojen suorittamiseksi. Yrityssaneerauslain 5 luvun 32 §:n mukaan hakemuksen vireilletulon jälkeen syntyvät velat on maksettava sitä mukaa kuin ne erääntyvät. Vain saneerausvelkoja koskee maksukielto, kun sitä vastoin kaikki saneeraushakemuksen vireilletulon jälkeen syntyvät velat tulee pystyä maksamaan ajallaan. Jos velallisyritys ei kykene maksamaan näitä ns. uusia velkoja niiden erääntyessä, saneerausmenettely voidaan määrätä lakkaamaan.

Saneeraushakemuksen vireilletulon myötä on varsin yleistä, että esimerkiksi tavarantoimittajat ryhtyvät vaatimaan ennakkomaksuja tavaroiden toimittamisen ehdoksi. Myös aikaisempaa lyhyempiin maksuaikoihin siirtyminen on yleistä. Laskurahoitusyhtiöt voivat sanella laskurahoitus- eli ns. factoringsopimusten ehdot uudestaan siten, että rahoitettava osuus on pienempi ja/tai korko suurempi. Myös pankkien luotollinen tili muutetaan useimmiten joko heti saneerausmenettelyn alettua tai myöhemmin sen aikana luotottomaksi tiliksi. Pankit ovat myös varsin usein haluttomia myöntämään yritykselle uutta lainaa saneerausmenettelyn aikana. Yrityksen kassa pitää siis varmistaa kohtaamaan ja kestämään saneerausmenettelyn aikana usein tapahtuva velkojien ja luotonantajien muuttuva käytäntö.

Saneerausmenettely voidaan määrätä lakkaamaan, jos velallisen varat eivät riitä saneerausmenettelystä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Toisin sanoen saneerausyrityksen kassan tulee kestää myös selvittäjähallinnon palkkiot ja mahdolliset muut menettelyyn liittyvät ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttämisestä aiheutuvat kustannukset.

Myös yrityksen kirjanpidon tulee olla ajan tasalla ja luotettava. Menettelyn alkaessa yrityksen taloushallinnon on pystyttävä tuottamaan ja toimittamaan selvittäjälle ja velkojille melko kiireelliselläkin aikataululla tietoa yrityksen kassatilanteesta, kassavirtaennusteesta sekä budjetista.

Hyvin oleellista onnistuneen saneerauksen läpiviemiseksi on yrityksen omistajien ja johdon tahto jatkaa ja kehittää yrityksen liiketoimintaa siten, että saneerausmenettely voidaan saattaa loppuun ja yritys kykenee noudattamaan saneerausohjelmaa. Yhtiön johto tietää ja tuntee parhaiten yritystoimintansa, mistä syystä yrityksen johto on avainasemassa yrityksen liiketoiminnan tervehdyttämiskeinoja ja jatkon liiketoimintaa suunniteltaessa. Myös avoin tiedon kulku ja hyvät neuvotteluyhteydet yrityksen asiakkaiden ja velkojien kanssa on tärkeää onnistuneen saneerausmenettelyn läpiviemiseksi.

Mikäli harkitset saneerausmenettelyyn hakeutumista, toimistomme kokeneet asiantuntijat ovat mielellään apunasi.