15.4.2015

Yritysten välisten maksuaikojen sääntely muuttuu

Yritysten välisten maksuaikojen sääntely muuttuu toukokuun alusta maksuehtolain muutoksen myötä. Lainmuutoksen myötä maksuaika elinkeinonharjoittajien välisissä saatavissa saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu. Nykyisin vastaava aikaraja on 60 päivää. Muutos lyhentää yritysten välisiä maksuaikoja rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta tarpeen mukaan sopia halutun pituisista maksuajoista. Tasavallan presidentti vahvisti lainmuutoksen perjantaina 10.4.

Muutosta on perusteltu maksuaikojen pidentymisellä ja sillä, että pitkät maksuajat aiheuttavat vaikeuksia erityisesti pienille yrityksille. Muutoksen onkin arvioitu parantavan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten asemaa. Muutoksella saadaan sopijapuolina olevat yritykset kiinnittämään nykyistä laajemmin huomiota pitkiä maksuaikoja koskeviin sopimusehtoihin. 30 päivän raja myös kuvastaa nykyistä lakia paremmin sitä, millaista maksuaikaa voidaan yleensä pitää yritysten välillä epätavallisen pitkänä.

Lainmuutokseen liittyen oikeusministeriö selvitti keväällä 2014 yritysten välisten maksuehtojen nykykäytäntöä ja sen kehitystä yhteistyössä Suomen Yrittäjät ry:n ja Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry:n kanssa. Selvitys tuki käsitystä, että yritysten välisissä sopimuksissa on viime aikoina esiintynyt maksuaikojen pidentymistä. Valtaosaa yritysten laskutuskannasta maksuaikojen pidentyminen ei kuitenkaan koske, ja maksuajat ovat Suomessa yhä keskimäärin lyhyet muihin Euroopan maihin verrattuna.