Tietosuojailmoitus

Selostamme oheisessa tietosuojailmoituksessa, miten käsittelemme rekisteröityjen henkilötietoja juridisia asiantuntijapalveluita tuottaessamme ja muutoin omassa toiminnassamme.

Henkilötietoja käsittelevänä rekisterinpitäjänä toimii Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy,
y-tunnus 0983872-3,
osoite Yliopistonkatu 15 B, 20100 Turku, puh. 010 320 8400, sähköposti toimisto@lrhto.fi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme rekisteröityjen henkilötietoja seuraavilla EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679, ”GDPR”) mukaisilla käsittelyperusteilla:

 • rekisteröidyn antamalla nimenomaisella suostumuksella;
 • sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, missä rekisteröity on osapuolena (esimerkiksi toimeksiantosopimus tai työsopimus);
 • rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi (esimerkiksi Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:n työnantajanvelvoitteiden hoitamiseksi sekä terrorismin ja rahanpesun estämisen edellyttämään asiakkaiden tunnistamiseen); ja
 • oikeutetun edun perusteella tarjotaksemme asiakkaillemme asianajotoimintaan liittyviä palveluita.

Sikäli kun käsittelemme toimeksiannon hoitamisen yhteydessä erityisiä henkilötietoryhmiä, henkilötietojen käsittely perustuu yllä mainittuun käsittelyperusteeseen taikka rekisteröidyn elintärkeiden etujen suojaamiseen tai oikeusvaateen laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen.

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on, että pystymme palvelemaan nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaitamme, markkinoimaan ja kehittämään palveluitamme, seuraamaan ja tilastoimaan palveluidemme käyttöä sekä hoitamaan meille kuuluvat lakisääteiset velvollisuutemme.

Henkilötiedoista muodostuvat rekisterit ja henkilötietoryhmät

Henkilötietojen keräämisen myötä meille muodostuu alla kuvatut henkilörekisterit. Olemme kuvanneet kunkin henkilörekisterin kohdalla, mitä käyttötarkoitusta varten henkilörekisteri on perustettu ja esimerkinomaisesti, mitä henkilötietoja niissä on.

 • Asiakasrekisteri muodostuu henkilötiedoista, joita tarvitsemme asiakkaan tunnistamista, sekä asiakassuhteen hoitamista ja kehittämistä varten. Tällaisia tietoa on esimerkiksi rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, tehtävänimi ja muut yhteystiedot sekä asiakkaan tunnistamiseen liittyvät tiedot.
 • Toimeksiantoja koskeva henkilörekisteri muodostuu toimeksiantoja hoitavien työntekijöidemme ja asiakkaidemme henkilötiedoista, joita kerätään ja käsitellään toimeksiantojen hoitamista varten voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Toimeksiantoja koskevat henkilötiedot ovat esimerkiksi toimeksiantoja hoitavien henkilöiden yhteystietoja, asiakkaiden yhteystietoja tai muita toimeksiannon hoitoon liittyviä henkilötietoja, myös erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia tietoja.
 • Markkinointirekisteri muodostuu henkilötiedoista, joita keräämme esimerkiksi potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden, entisten työntekijöiden, opiskelijoiden, opiskelijayhdistysten, järjestämiemme webinaarien ja tapahtumien osallistujien henkilötiedoista, joille markkinoimme palveluitamme ja tiedotamme toiminnastamme. Tällaisia tietoa on esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero, tehtävänimike ja vastaavat yhteystiedot.
 • Verkkosivujemme henkilörekisteri muodostuu henkilötiedoista, joita keräämme verkkosivujemme kävijöistä ja joita keräämme ja käsittelemme verkkosivujemme toiminnallisuuksien varmistamiseksi sekä verkkosivujemme kehittämistä varten. Tällaisia henkilötietoja ovat esimerkiksi evästeet, tiedot käytetystä selaimesta, verkkosivuilla vietetty aika ja se, mitä reittiä vierailija on saapunut verkkosivuillemme.
 • Rekrytointirekisteri muodostuupotentiaalisten työntekijöiden ja rekrytoitujen työntekijöiden henkilötiedoista, joita keräämme ja käsittelemme rekrytointipäätösten tekemistä varten. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi työnhakijoiden yhteystiedot ja työnhakijoiden työhakemuksissa meille toimittamat henkilötiedot.
 • Työntekijärekisteri muodostuu nykyisten työntekijöidemme henkilötiedoista, joita keräämme ja käsittelemme työantajavelvoitteiden hoitamista varten. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi työntekijöiden yhteystiedot.
 • Toimitilojen turvallisuusrekisteri muodostuu toimitilojemme kävijöiden ja vierailijoiden henkilötiedoista, joita keräämme toimitilojemme turvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi kameravalvontajärjestelmän tallenteet.

Henkilötietojen vastaanottajat

Voimme siirtää ja joissain tapauksissa siirrämme rekisteröityjen henkilötietoja sopimuskumppaneillemme, jotka käsittelevät rekisteröityjen henkilötietoja lukuumme meidän ja henkilötietojen käsittelijän välillä laaditun henkilötietojen käsittelysopimuksen perusteella.

Voimme luovuttaa tai siirtää rekisteröityjen henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Lähtökohta kuitenkin on, että emme luovuta rekisteröityjen henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, ellei siihen ole yllä kuvattua taikka lainsäädännöstä johtuvaa perusteltua syytä.

Henkilötietojen siirto ulkomaille

Pyrimme siihen, että emme luovuttaisi rekisteröityjen henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos joudumme luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme, että riittävä tietosuojan taso turvataan soveltamalla tietosuojalainsäädännön edellyttämiä suojatoimenpiteitä (esim. EU:n komission laatimat mallisopimuslausekkeet).

Käytämme verkkosivuillamme kolmannen osapuolen työkaluja, joiden palveluntarjoajat saattavat sijaita myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällaisia palveluntarjoajia ovat esimerkiksi Google Analytics. Tällöin varmistamme henkilötietojen riittävän tietosuojan tason.

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme rekisteröityjen henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen tietosuojaselosteessa kuvattua kutakin käyttötarkoitusta varten, toimintamme kannalta sekä meitä velvoittavan lainsäädännön ja Suomen Asianajajaliiton edellyttämällä tavalla.

Henkilötietojen säilytysaika määräytyy sen mukaan, missä käyttötarkoituksessa henkilötietoja käsitellään. Asiakassuhdetta ja toimeksiantoja koskevia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin meitä velvoittava lainsäädäntö ja Suomen Asianajajaliiton hyvä asianajajatapa velvoittaa. Henkilötietojen säilytysajat vaihtelevat suuresti. Poistamme rekisteröityjen henkilötiedot, kun meillä ei ole enää tarvetta tai laillista perustetta niiden käsittelyyn.

Henkilötietojen suojaaminen

Suojaamme rekisteröityjen henkilötiedot asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä organisatorisin ja teknisin toimenpitein, esimerkiksi salasanoin, käyttöoikeuksien rajauksin ja sisäisin toimintaohjein. Meillä on myös käytössä asianmukaiset palomuurit henkilötietojen suojaamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihinRekisteröidyllä on henkilötietolainsäädännön mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia henkilötietoja henkilötietorekistereihin on talletettu tai ettei rekistereissä ole häntä koskevia henkilötietoja.
Oikeus tietojen oikaisemiseenJos rekisteröidyissä henkilötiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamisesta.
Oikeus tietojen poistamiseenRekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä, mikäli henkilötietojen käsittelylle ei ole lain mukaista perustetta.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseenRekisteröity voi pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein.
VastustamisoikeusRekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseenSiltä osin kuin rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle tietoja, joita käsitellään suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Oikeus peruuttaa annettu suostumusMikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Ennen suostumuksen peruuttamista tapahtunut rekisteröidyn henkilötietojen käsittely ei kuitenkaan muutu oikeudettomaksi, vaikka suostumus peruutetaan.
Oikeus tehdä valitus valitusviranomaiselleRekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos tämä katsoo, että rekisterinpitäjä ole noudattanut toimintaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Kansallisena valitusviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto (www.tietosuoja.fi)

Muuta

Henkilötietojen käsittely voi joiltain osin olla rekisterinpitäjän lakisääteinen tehtävä ja joiltain osin sopimukseen perustuva vaatimus. Henkilötietojen käsittely on lakisääteinen tehtävämme esimerkiksi, jos meillä on velvollisuus tunnistaa toimeksiantojen osapuoli ja asiakkaamme tai se liittyy työnantajavelvoitteidemme hoitamiseen.

Jos edellytämme rekisteröityä toimittamaan henkilötietonsa meille lakisääteisen tehtävän ja sopimukseen perustuvan vaatimuksen nojalla eikä rekisteröity toimita henkilötietoja, emme voi välttämättä tuottaa palveluita rekisteröidylle ollenkaan taikka tuottamamme palvelut eivät välttämättä vastaa sitä, mitä rekisteröity on odottanut. Tällöin emme vastaa niistä välittömistä tai välillisistä seurauksista, joita rekisteröidylle aiheutuu tai voi aiheutua henkilötietojen antamatta jättämisestä.

Emme suorita automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

Mistä henkilötietosi on saatu

Saamme henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään, kun rekisteröity käyttää tuottamiamme palveluita ja kun rekisteröity luovuttaa henkilötietojaan meille antamansa suostumuksen perusteella.  Voimme myös kerätä ja päivittää henkilötietoja yhteistyökumppaniemme rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten esimerkiksi alihankkijoiltamme, jotka tuottavat meille palveluita.

Lisätietoja

Mikäli rekisteröidyllä on mitä tahansa kysyttävää liittyen tietosuojakäytäntöihimme tai hän haluaa käyttää oikeuksiaan, pyydämme rekisteröityä ottamaan meihin yhteyttä toimisto@lrhto.fi  

Voimme päivittää tätä tietosuojailmoitusta ilmoittamalle siitä kotisivuillamme tai muulla tavalla sähköisesti.

Tietosuojailmoitus on viimeksi päivitetty 10.2.2021.