18.3.2020

Muutokset työsopimuslaissa ja YT-laissa 1.4-30.6.2020

Koronavirusepidemian on muuttanut elinkeinoelämän tarpeita työvoiman nopeaan sopeuttamiseen. Hallitus vastasi tähän tarpeeseen nopeasti ja 1.4.2020 tuli voimaan muutoksia työsopimuslaissa sekä yhteistoimintalaissa. Muutokset on valmisteltu työmarkkinajärjestöjen ja Suomen hallituksen kesken.

Työnantajan lomautusoikeus

Perinteinen keino keskeyttää väliaikaisesti työntekijän työntekovelvoite ja vastaavasti työnantajan palkanmaksuvelvoite on sopia lomautuksesta tai käydä YT-neuvottelut, jonka jälkeen työnantaja voi yksipuolisesti lomauttaa työntekijän. Lomautus edellyttää työnantajalta tuotannollisia tai taloudellisia syitä tai tilapäistä heikennystä työantajan mahdollisuudessa tarjota töitä.  Näin ollen, mikäli työ on vähentynyt tai mikäli työnantaja arvioi tilanteen johtavan siihen, että työ vähenee, on syytä käynnistää YT-menettely henkilöstön lomauttamiseksi. YT-neuvottelut on käytävä, mikäli työntekijöitä on yli 20. Sen sijaan, mikäli työntekijöitä on alle 20, ei YT-neuvotteluja tarvitse käydä, vaan työsopimuslain tarkoittama ennakkoselvitys ja työntekijän kuuleminen riittävät.

Kun yhteistoimintaneuvottelut on käyty, voi työnantaja toimeenpanna lomauksia niin kauan, kun peruste pysyy samana.

Muutokset työsopimuslaissa ja yhteistoimintalaissa 1.4.2020-30.6.2020

Väliaikaiset muutokset työsopimuslakiin ja yhteistoimintalakiin:

  • Työntekijän lomautusta edeltävä lomautusilmoitusaika lyhentyy 5 päivään nykyisestä 14 päivästä.
  • Lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto lyhentyy 5 päivään nykyisestä kuudesta viikosta tai 14 päivästä.
  • Työnantajalla on oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
  • Koeaikaa koskevaa säännöstä muutetaan niin että työsopimus voidaan koeaikana purkaa myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.
  • Työnantajan takaisinottovelvollisuus pitenee yhdeksään kuukauteen nykyisestä neljästä tai kuudesta kuukaudesta.

Jos yrityksessä työskentelee alle 20 työntekijää, tulee heille antaa ennakkoselvitys, minkä jälkeen riittää, että työntekijä lomautetaan 5 päivän lomautusilmoitusaikaa noudattaen.

Edelleen yhteistoimintaneuvotteluiden kesto on mahdollista lyhentää sovitusta 5 päivästä sopimalla siitä neuvottelussa osapuolten kesken. Lisäksi on muistettava, että TSL 5:2§ mukaisesti työnantaja ja työntekijä saavat työsuhteen kestäessä sopia määräaikaisesta lomauttamisesta silloin, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi. Eli tarvittaessa sopimalla kunkin työntekijän kanssa on mahdollista sopia lomautuksista erikseen. Tämä ei vaikuta työntekijöiden työvoimapoliittisiin etuuksiin.

Muutokset koskevat yksityistä sektoria eli niitä ei sovelleta, jos työnantaja on valtio, kunta, kuntayhtymä, Kansaneläkelaitos, evankelis-luterilainen kirkko tai ortodoksinen kirkko.

Työehtosopimuksen vaikutus

Työehtosopimuksilla voidaan edelleen sopia laista poiketen lomautusilmoitusajasta, takaisinottovelvollisuusajasta ja yhteistoimintalain mukaisista neuvotteluajoista. Tästä johtuen on aina tärkeää tarkastaa työehtosopimuksen mahdollisesti poikkeavat määräykset ja se, ovatko liitot tehneet asiasta em. poikkeavia sopimuksia.

Juhani Ekuri

osakas, asianajaja

Mirja Ropo

Johanna Karvinen

Milla Forsman

asianajaja